تنظیم کشش تسمه


تنظیم میزان کشش تسمه


تنظیم میزان کشش تسمه

استفاده از تسمه تایم ها مزایای زیادی از جمله دقت حرکتی، سرعت و بازده بالا دارد. در مقاله“تسمه در برابر بال اسکرو” کاربرد و مزایای آن را بررسی کردیم. کشش تسمه و تراز بودن آن برای افزایش طول عمر و کاهش سر و صدای سیستم بسیار مهم است. در حقیقت کشش مناسب تسمه، سطح تماس تسمه و پولی را کم کرده و در نتیجه علاوه بر افزایش عمر سیستم سر و صدای آن را نیز کاهش میدهد. کشش بیش از اندازه، عمر تسمه را کم کرده و احتمال صدمه دیدن بلبرینگ و شفت ها را زیاد می کند.کشش کم نیز باعث لغزش تسمه و بلند شدن دندانه از پولی می شود. در این مقاله قصد داریم روش های اندازه گیری کشش تسمه را بررسی کنیم.

روش های اندازه گیری کشش تسمه

روش های مختلفی برای اندازه گیری کشش تسمه وجود دارد. ساده ترین راه، فشار دادن تسمه بصورت دستی است؛ که بصورت تجربی بوده و دقت زیادی ندارد. در ادامه دو روش معمول برای تنظیم کشش در تسمه توضیح داده شده است.

 

  • کشش تسمه با ابزار belt tension gauge

این ابزار شامل یک شفت و پیستون و دو اورینگ است و میزان نیروی لازم به ازای انحراف معین نشان می دهد. روش انجام تست به این صورت است که اندازه طول تماسی تسمه و پولی را بوسیله اورینگ بزرگتر روی قسمت مدرج مربوط به انحراف مشخص کرده و اورینگ مربوط به نیرو را روی صفر تنظیم می کنیم. با استفاده از یک خط کش سطح تماس پولی و تسمه را به عنوان مبنا مشخص می کنیم. اگر در سیستم از چند تسمه استفاده شده بود به استفاده از خط کش نیاز نیست و تسمه دوم به عنوان مبنا در نظر گرفته می شود. پد ابزار را در وسط تسمه تا جایی که سطح زیر اورینگ با خط کش مماس شود فشار می دهیم. سپس مقدار نیروی نشان داده شده را از روی قسمت مدرج مربوط به نیرو در بالا می خوانیم. در واقع این ابزار مقدار نیروی کشش را نشان می دهد و بهینه بودن آن را ما باید طبق جداولی که سازندگان تسمه در اختیار ما قرار داده اند، تعیین کنیم.

 

  • استفاده از دستگاه سنجش کشش تسمه Belt Tension Meter

دقت این دستگاه ها در تعیین میزان کشش تسمه بسیار بیشتر از روش قبل است. روش انجام تست به این صورت است که ابتدا پارامتر های سیستم از جمله وزن واحد طول تسمه، پهنا و طول دو نقطه مماس بر پولی را به عنوان ورودی به دستگاه می دهیم؛ سپس پراب دستگاه را با فاصله کمی از تسمه و در وسط آن نگه داشته و تسمه را با دست مرتعش می نماییم. دستگاه، فرکانس طبیعی تسمه را محاسبه کرده و طبق آن نیروی کشش تسمه را نشان می دهد.

 

 

 


نتیجه گیری

بطور کلی هنگام استفاده از روش های بالا باید به این نکته توجه کنید که نتیجه بدست آمده کشش موجود در تسمه در حالت فعلی است و متناسب بودن یا نبودن آن از مقایسه این نتیجه با مقدار کشش مناسب طبق جدوال پیشنهاد شده توسط سازندگان تسمه تعیین میگردد. نکته دیگری که در استفاده از تسمه ها وجود دارد این است که تسمه بعد از  میزان مشخصی از ساعت کاری و مطابق جداول فنی سازندگان، به عنوان تسمه کارکرده محسوب شده و مقدار کشش آن دوباره باید تنظیم گردد.