کوپلینگ دنده ایFLOATING TEETH Couplings
SELF LUBRICATING Couplings
SITEX CouplingsSITEX ST TOOTHED Couplings
GEAR Couplings
 
پاسخگوی شما در خصوص کوپلینگ

آقای مهندس محمدرضا 
تاجبخش

TEL:44004100 ext.301

m.tajbakhsh@baffco.com

آقای مهندس امین صادقی
TEL: 44004100 ext. 108
engineer1@baffco.com
آقای مهندس امیرپرورش
TEL: 36612653
sales4@baffco.com