استانداردهای حمل دستی بار

در نظر داشتن پارامتر های انسانی در طراحی کار، به نگرش ارگونومیک تعبیر می شود. ارگونومی علمی است که طراحی کار متناسب با توانایی کارگر را مورد بررسی قرارداده و با هدف محافظت نیروی انسانی از سوانح شغلی و کاهش فشار های بدنی ناشی از جابجایی های دستی، توانایی های انسان را مورد مطالعه قرار می دهد.

ادامه مطلب