انتخاب آرایش (چینش) بیرینگ

انتخاب آرایش (چینش) بیرینگ

شفت‌ها یا محورها، معمولا توسط یک جفت بیرینگ، در جهت‌های محوری (موازی) و شعاعی (قائم) نگهداری می‌شوند. بیرینگی که مانع حرکت محوری شفت مربوط می‌شود، «بیرینگ طرف ثابت (fixed-side bearing)» و بیرینگی که اجازه‌ی حرکت محوری شفت را می‌دهد، «بیرینگ طرف شناور (floating-side bearing)» نامیده می‌شود. این کار باعث می‌شود تا انبساط و انقباض شفت در شرایط دمایی مختلف، کار دستگاه را مختل نکند.

بیرینگ طرف ثابت، توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری را دارد. بنابراین برای این بخش، باید بیرینگی انتخاب کنید که توانایی پشتیبانی از هر دو نوع بار را دارد. در شرایطی که فاصله‌ی بین دو بیرینگ، کم است، انبساط و انقباض شفت در نوسانات دمایی، تاثیر کمی دارد و می‌توان برای هر دو طرف، از بیرینگ یکسانی استفاده کرد. در جدول اول، شرایطی را بررسی می‌کنیم که از بیرینگ‌های مختلفی برای دو طرف ثابت و شناور استفاده شده است. جدول دوم مربوط به شرایطی است که فرقی بین دو طرف قائل نمی‌شویم و هر دو بیرینگ از یک مدل است. جدول سوم نیز برای شرایطی است که شفت‌های عمودی استفاده می‌شود.

ادامه مطلب