تاثیر منیپولیتور بر بهبود ارگونومی

منیپولیتور ماشین مخصوصی است که به منظور بهبود شرایط ارگونومیک اپراتوری و حذف ریسک های ناشی از حمل بار دستی، بر مبنای شرایط و محدودیت های ایستگاه کاری و پروسه انجام فرآیند مورد نظر طراحی می وشد.

ادامه مطلب