تجهیزات کمک اپراتوری هوشمند

ابزار های کمک اپراتوری هوشمند(IAD،s) مخصوص حمل بار، تجهیزات پیشرفته ای هستند که بارویکرد تجمیع ویژگی های مثبت و رفع نواقص و محدودیت ها، در سیستم های حمل بار دستی و سیستم های اتوماسیون پیشرفته و  رباتیک، طراحی و ساخته می شوند.

ادامه مطلب