پولی تایمینگ

پولی تایمینگ

پولی‌های تایمینگ، نوع مخصوصی از پولی‌ها هستند که در قطر بیرونی خود، دندانه‌ّهایی دارند. این دندانه‌ها، با برجستگی‌های تسمه‌ی مربوط، متناسب است. این دندانه‌ها وظیفه‌ی زمانبندی را در فرآیند انتقال قدرت به عهده دارند و در میزان قدرت منتقل‌شده، تاثیری ندارند.

از تسمه‌ها و پولی تایمینگ، در شرایطی استفاده می‌شود که ثابت نگه داشتن نسبت سرعت چرخش پولی، در فرآیند انتقال قدرت، فاکتور مهمی  به حساب بیاید. سازه‌های انتقال قدرت تایمینگ، کار همزمان‌سازی در انتقال قدرت را بر عهده دارند، قابل تنظیم‌اند (از لحاظ زمانی)، کارآیی بالایی دارند و در بسیاری از شرایط، از پایایی زیادی برخوردارند.

 

ادامه مطلب