سیستم تلسکوپی بازویی ابزار

به منظور بهبود شرایط ارگونومیک و کاهش زمان های نگهداری و تعمیرات در ایستگاه OP130 خط مونتاژ اکسل در شرکت ACI پارس، طرح استفاده از سیستم lift axis مورد توجه قرار گرفت. سیستم ارائه شده، بر مبنای پروسه کاری و سایکل تایم تعریف شده توسط شرکت به اندیشی و فناوری فردا طراحی و ساخته شد. سادگی عملکرد اپراتوری، سادگی اجراء فرایند، رعایت اصول ارگونومیک، ایمنی قطعه و اپراتور، پوشش دادن فرایند از ویژگی های اصلی سیستم منیپولیتور مذکور می باشند.

در این پروژه سیستم تلسکوپی و ریل های آلومینیومی از شرکت eepos آلمان و مکانیزم بالانس از شرکت INDEVA ایتالیا تامین شدند.