• English (English)
  • ۰۲۱۴۴۰۰۴۱۰۰
  • info@baffco.com

کنترلر پیشرفته تلنبه سوخت رسان


تولید کنترلر پیشرفته تلنبه سوخت رسان

این شرکت در سال جاری کار طراحی و نمونه سازی و تستهای کنترلر پیشرفته تلنبه های سوخت رسان را انجام و تمامی مجوزهای لازم برای تولید انبوه کنترلر برای شرکت طرف قرارداد را اخذ نموده است. کار تولید انبوه این کنترلر از ماه آینده آغاز خواهد شد .