• English (English)
  • ۰۲۱۴۴۰۰۴۱۰۰
  • info@baffco.com

انرژی خورشیدی


انرژی خورشیدی

از سالها قبل علاقه کار در ارتباط با استفاده از انرژیهای نو بویژه خورشید سخاوتمند در پرسنل این شرکت وجود داشته و علی رغم تمام مشکلات و محدودیتها نمونه های مختلف روشهای جمع آوری و بهره برداری را طراحی و نمونه سازی نموده است. استفاده از انرژیهای نو در جهان فعلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و توجه جدی کشورهای توسعه یافته به این مهم گواه سخن است. این شرکت نمونه های آزمایشگاهی و نیمه صنعتی را از روش تراک کردن تولید نموده و روش جدیدی را ابداع نموده که در صورت بکارگیری در مجتمع های بزرگ ، هزینه تولید انرژی را ارزانتر از سوخت های فسیلی خواهد نمود. به نتیجه رساندن این طرح نیازمند یاری نهادهای ذیربط است. این شرکت همکاری را به استناد تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و موسسه فرانهوفر آلمان (بزرگترین موسسه پژوهشی انرژی خورشیدی اروپا) با موسسه فرانهوفر آغاز نموده و امید دارد ایده های خود را محقق سازد. ایده جدید این شرکت در صورت حمایت نهادهای ذیربط جهت عبور از مرحله اخذ پتنت و نمونه سازی نیمه صنعتی ایده ای تجاری و محصولی قابل فروش در عرصه بین المللی بازار انرژی است.