چشم انداز 7ساله شرکت به اندیشی و فناوری فردا

شرکت به اندیشی و فناوری فردا، شرکتی چند گرا و چند وجهی با توان مالی بالا و با نگاه همزمان به بازارهای فنی و مهندسی داخلی و خارجی است، که براساس مهم ترین ویژگی خود یعنی دانش محوری به توسعه پایدار رسیده است.