کوپلینگ Servomate

دانلود ها

کوپلینگ Servomate:

کوپلینگ دیسکی Servomate برای استفاده در سروموتورها ساخته شده است.

هاب آلومینیومی و طراحی فشرده محصول باعث شده تا ممان اینرسی کاهش یابد در نتیجه قابلیت اطمینان در سرعت های بالا و عدم نیاز به نگهداری ایجاد شود.

مدل دو دیسک پک برای شرایطی که ناهم راستایی زاویه ای وجود دارد استفاده می شود.

بررسی نمونه کاربردی

ویدئو گالری

پیام بگذارید


تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب