مدل GRL

کوپلینگ TRASCO مدل GRL

کوپلینگ تراسکو با مدل GRL از چهار هاب و دو اسپایدر به همراه شفت متصل کننده تشکیل می گردد.

به کمک شفت متصل کننده، فاصله ی بین موتور و مصرف کننده جبران می گردد.

هاب کوپلینگ به صورت استاندارد از چدن و شفت متصل کننده نیز از فوالد ساخته می شود.

×

تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است ادیب