سیستم منیپولیتور حمل اکسل

در ایستگاه OP160 شرکت ACI PARS در هر شیفت کاری در حدود 10 تن بار بصورت دستی جابجا می شد. در حال حاضر با استفاده از سیستم لیفترونیک اپراتور قادر بدون اعمال نیرو اقدام به جابجایی قطعات می نماید. این سیستم، شرایط کاری اپراتور را به وضعیت استاندارد ارگونومیک تبدیل کرده است.

در این پروژه بدلیل محدودیت های فیزیکی ایستگاه کاری، از سیستم لیفترونیک با اندازه ستون خاص استفاده شد.