منیپولیتور حمل بشکه

 به منظور کاهش صدمات نیروی انسانی ناشی از حمل دستی بار و  صرفه جویی در زمان و هزینه های مربوط به جابجایی های زائد جهت توزین محصولات، سیستم منیپولیتور مجهز به سیستم توزین برای شرکت صنایع غذایی رضوی طراحی و اجرا گردید. مزایای استفاده از سیستم منیپولیتور برای جابجایی و توزین بشکه های فلزی عبارتند از:

  • قابلیت جابجایی و توزین بشکه ها با یک اپراتور،
  • جلوگیری از صدمات بدنی ناشی از حمل بار،
  • حذف حمل ونقل زائد بشکه ها و صرفه جویی در زمان و هزینه های اپراتوری،
  • قابلیت پرینت وزن بصورت لیبل(انتخابی)
  • قابلیت جمع وزن های اندازه گیری شده و استخراج آمار تولید روزانه(انتخابی)